Naše poslanie

Milé návštevníčky a návštevníci,

vitajte na webovej stránke historicky prvého think-tanku, ktorý sa systematicky venuje kultúrnej politike, kritickému mysleniu v oblasti kultúry, vzdelania a ľudských práv a kultivovaniu spoločenských a kultúrnych vzorcov správania sa. Inštitút pre kultúrnu politiku je súčasťou mimovládnej organizácie Via Cultura.

Konštatujeme absenciu kritického myslenia v Slovenskej republike.

Zapájame sa do hľadania nových postupov pri chápaní významu kultúry a vzdelania.

Vytvárame priestor pre kultivovanie a propagáciu starých dobrých mravov.

Náš cieľ sú 3 K

Kultúra, kritika a kultivovanie.

Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP) vypracováva progresívne a systémové riešenia pre novú kultúrnu politiku Slovenskej republiky posilňovaním kritického myslenia, kultivovaním mravov doma aj v spolupráci so zahraničnými inštitúciami.

IKP je prvou mimovládnou iniciatívou, ktorá kriticky analyzuje aktuálny stav kultúrnej a vzdelávacej politiky SR, ako aj aktivity samospráv a nezávislých kultúrnych organizácií a iniciatív na území Slovenskej republiky.

Prekonáva systémovú a hodnotovú izoláciu Slovenska medzi kultúrne vyspelými krajinami EÚ a sveta. Vyhodnocuje skúsenosti a teoretické analýzy a ponúka progresívnejšie riešenia v prospech rozvoja kultúry, vzdelania a ľudských práv.

Základné dokumenty Via Cultura; Inštitútu pre kultúrnu politiku

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku stanovy

Správa o činnosti Via Cultura; IKP 2017

Správa o činnosti Via Cultura; IKP 2016

Správa o činnosti Via Cultura; IKP 2015

Správa o činnosti Via Cultura; IKP 2014