Anketa IKP

Uveďte tri jednoduché veci, ktorých zmena by spôsobila, že Vami vedená inštitúcia by bola v lepšej kondícii. Samozrejme, peniaze – a čo ešte?

1. Podporiť bádateľskú a vedeckovýskumnú činnosť v spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami proporčne k výkonom galérie.

2. Zamedziť prehlbovaniu rozporov medzi deklaráciami o podpore kultúry a kultúrneho dedičstva a vyčleňovaním reálnych zdrojov na jeho udržanie a záchranu, aby nedochádzalo k postupnej degradácii postavenia múzeí a galérií (už sa deje) v živote spoločnosti, prehlbovaniu nezáujmu obyvateľstva o svoju minulosť a demotivácii postoja občana k správe vecí verejných.

3. Docieliť podporu jedného z najprirodzenejších a najperspektívnejších rozvojových potenciálov územia, pretože bez podpory ochrany a správy kultúrneho dedičstva v jeho najbližšom okolí sa stráca väzba nielen na lokalitu, v ktorej žije a narastá nespokojnosť, ale aj apatia voči existujúcemu stavu.

PhDr. Eva Ľuptáková, Oravská galéria


Múzeum SNP v Banskej Bystrici je v dobrej kondícii. Podarilo sa nám dosiahnuť viacero cieľov, ktoré sa zdali mnohým nereálne. Vybudovali sme Digitalizačné centrum a máme Vzdelávacie centrum.

1. Jediné, čo by sme potrebovali, by bol „voľný“ rozpočet a nemusel by byť ani vyšší ako je súčasný, len by sme ho potrebovali odskatuľkovať. Dôvera štatutárnym zástupcom celoslovenských organizácií by nezaškodila.

2. Absolútnou brzdou je verejné obstarávanie, ktoré často nezmyselne bráni normálnemu chodu organizácie.

3. Dosiahli sme pozoruhodné výsledky v rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva. Myslím si, že koncový výstup digitalizácie cez Slovakianu je nedostatočný, pretože je v zásade nasmerovaný na laickú verejnosť. Našim cieľom je v prvom rade vedecké zhodnotenie takýchto objektov a ich účelné využívanie v prezentačnej rovine. Jedno nás však trápi naozaj intenzívne a teraz sa dostaneme k financiám.

4. Architektonicky jedinečná budova Pamätníka SNP si žiada po skoro šesťdesiatich rokoch komplexnú rekonštrukciu. Uznesenie vlády existuje, ale finančné krytie je zatiaľ vo vzduchu. Pred nami je realizácia novej expozície v Oswienčime, ako aj novej expozícia stálej expozície v Pamätníku SNP. Chceli by sme v nich využiť najmodernejšie komunikačné prostriedky a prezentovať aj digitálny obsah. Sme jediná múzejná inštitúcia na Slovensku, ktorá má akreditované štúdium holokaustu a SNP pre učiteľov dejepisu. Zatiaľ ho kryjeme z vlastného rozpočtu. Dúfame, že sa to zmení.

Múzeum SNP – PhDr. Stanislav Mičev


1) Kolegialita a profesionalita kultúrnych inštitúcií.

2) Delenie na štátnu (fuj) a neštátnu (bravo) kultúru, všetci sme na jednej lodi a malo by nám ísť o kvalitu a spoluprácu, ostatne máme toho istého hlavného sponzora MKSR.

3) To, čo všetkým, menej byrokracie a fungujúce právne prostredie, to by som tie peniaze aj oželela!

Alexandra Kusá, Slovenská národná galéria