Balašov palác * palác bez krídel

Ing. Lukáš Vargic

 

 

V uplynulom roku si Slováci a Česi pripomenuli 100 rokov od založenia prvého spoločného štátu, ktorý znamenal definitívne ukončenie obdobia monarchie na našom území. Táto kapitola našich dejín výrazným spôsobom ovplyvnila vývoj spoločnosti, či rozvoj miest a obcí. Stále cítiť jej hlbokú stopu, ktorá tvorí významný obraz a identitu mnohých sídel. Bratislava, vtedy ako Prešporok, patrila pochopiteľne k tým najvýznamnejším, čo viedlo v jej dejinách k mnohým zmenám a malo za následok jej neustále osídľovanie a budovanie.

Marquartov plán z roku 1765

 

 

 

Prešporok bol v čase monarchie kráľovským mestom, ktoré samozrejme disponovalo fortifikačným systémom hradieb, brán, bášt a priekop. Keď však na prahu novoveku začali hradby strácať svoj význam a Mária Terézia nariadila fortifikačný systém zrušiť, Prešporok sa postupne menil zo stredovekého kráľovského mesta na modernú stredoeurópsku metropolu, v ktorej si hľadala útočisko vyššia inteligencia či šľachta, budujúca si v Prešporku svoje sídla a paláce.

Medzi prvé stavby, budované
v priestoroch už dožívajúcich hradieb, patril palác na dnešnej Panskej ulici č. 15 (parcela č. 194 na Marquartovom plane), pomenovaný po svojom stavebníkovi Pavlovi Balassovi. Stavba Balassovho paláca prebiehala v rokoch 1754 – 1762
a ako mnohé iné, aj tento vznikol prestavbou starších stredovekých domov.

Palác Pavla Balassu

Od doby svojho vzniku menil viackrát svojho majiteľa, čo sa odzrkadľovalo v menších či väčších prestavbách. Pôvodne
4-krídlový palácový objekt
s vnútorným nádvorím prešiel najvýznamnejšou zmenou v 30-tych rokoch minulého storočia, kedy postupne asanovali jeho dvorové krídla a neskôr pribudla aj celkom nenápadná nadstavba. Zaujímavým faktom je autorizácia projektov búracích prác významným architektom Bellušom.

Dnes, po vyše 250 rokoch od postavenia, je vlastníkom zostávajúcej časti paláca Spolok architektov Slovenska, ktorý objekt spravuje, prenajíma, ale najmä v ňom sídli. Inštitúcia propagujúca osvetu architektonického remesla však ako občianske združenie nedisponuje kapitálom, ktorý by si vyžadovala potrebná komplexná obnova dnes už národnej kultúrnej pamiatky. Havarijné stavy sa darí Spolku… odstraňovať len pomaly a s nutnou spoluúčasťou Ministerstva kultúry SR  prostredníctvom dotačných programov.

Veľkou ranou a zároveň aj hendikepom súčasneho stavu je zastavané nádvorie, ktoré kedysi obkolesovali krídla pôvodneho paláca. Pamiatkovo chránený objekt na Panskej ulici 15 totiž končí za dverami prejazdu, kde sa v súčasnosti nachádza jeden zanedbaný a špinavý priestor, zahltený výparmi z kuchyne či vzduchotechniky a okupovaný holubmi. Pôvodná parcela je pochopiteľne rozdelená v nepochopiteľnom pomere a preto akýkoľvek žiadúci zásah do vnútrobloku by si vyžadoval neuveriteľné úsilie. Jestvujúci fragment pôvodného paláca tým totiž trpí a ak by mal prejsť veľkou rekonštrukciou, vnútorný dvor by nemal ostať nepovšimnutý. V najideálnejšom prípade by sa mohla asanovať vnútorná stavba, ktorá by mohla uvoľniť priestor pre verejné aktivity. Z majetkoprávneho pohľadu je to však skôr utópia.

Vnútornú dispozíciu dnes okupuje okrem spomenutého Spolku.. viacero nájomcov, ktoré si žijú svojim životom a vytvárajú spolu jeden disharmonický celok. Hodnotné interiérové priestory sa nachádzajú v podzemnom podlaží, pivníc pôvodných stredovekých objektov, rovnako aj na prízemí, kde sa za posledné obdobie vystriedalo už viacero gastronomických prevádzok. Najhodnotnejším barokovým priestorom je okrem schodiska celé piano nobile na druhom nadzemnom podlaží, kde sídli administratíva Spolku… a redakcia najstaršieho architektonického časopisu na Slovensku – časopisu Projekt.

Priestory paláca vystriedalo ešte viacero ďalších nájomníkov, zväčša architektov, prípadne iných firiem. Z väčšej časti dnes interiéry zívajú prázdnotou a čakajú na novú náplň. Preto  ponúkla Katedra architektúry na Stavebnej fakulte STU, (ako konštituujúce sa pracovisko so zameraním na interdisciplinárnu obnovu pamiatok),   Spolku… pomoc. V rámci ateliérových prác na obnove pamiatok sa spracovávajú  modelové štúdie funkčného využitia paláca.  Od októbra 2018 začalo na nich pracovať 10 študentských tímov, zložených z poslucháčov posledného ročníka inžinierskeho štúdia. Balassov palác volá po novom reštarte, ktorý by mu prinavrátil niekdajšiu slávu,a funkčne ho adekvátne začlenil do historického jadra mesta.

Od začiatku semestra prebiehajú hromadné konzultácie pod vedením docentky Jany Gregorovej, (gestorky spomenutej  iniciatívy), za spolupráce  ďalších  kolegýň  a kolegov z katedry. Pre rýchlejšie a dôkladnejšie spoznanie objektu bolo študentom umožnené prostredníctvom viacerých exkurzií nahliadnuť do interiérov, aj bežne neprístupných priestorov paláca. Relevantnosť informácií a faktov o pamiatke zabezpečili poskytnuté architektonicko-historické výskumy  docentky  Zuzany Ševčíkovej, ktorá  aj osobne  vysvetlila stavebno-historický vývoj objektu všetkým účastníkom exkurzie priamo na mieste.

Zadanie od Spolku architektov Slovenska vytvorilo priestor pre široké uchopenie témy obnovy významnej národnej kultúrnej pamiatky. Očakávajú sa kreatívne nápady zo strany študentov, ktoré by  boli vhodné pre  dané prostredie  a palácovú budovu. Okrem aktívneho parteru, ktorý sa opakuje v rôznych podobách  pri každom navrhovanom variante, sa v niektorých variantoch overuje možnosť rúznych typov bývania, vrátane rezidenčného. V nemalej miere sa kladie dôraz na historické hodnoty objektu  a ich spôsoby prezentácie.

V priebehu semestra bola taktiež zorganizovaná konzultácia prác formou prezentácie rozpracovaných konceptov  pred  členmi prezídia Spolku, kde sa k jednotlivým variantom formou pripomienok usmerňovali  študenti v ich ďalšej práci. Výsledné návrhy  budú obhajované  koncom januára 2019  na Katedre architektúry SvF STU a následne by sa mali  sprístupniť verejnosti aj formou  výstavy priamo v priestoroch paláca.

Výsledné návrhy by mali pomôcť pri hľadaní optimálneho funkčného využitia paláca, ktorý by aj naďalej mal  slúžiť celej komunite slovenských architektov. Variantné riešenia študent