Dajme život mlynu!

Ing., Ing. arch. Ema Kiabová

Uplynulý rok sme sa v rámci výuky na Katedre architektúry Stavebnej fakulty rozhodli, že výuku „pamiatkarských“ predmetov (rozumej: zoznámenie sa s prostredím archívov a pamiatkových úradov, následné projektovanie obnovy budov atď.) sa posnažíme v čo najväčšom rozsahu prepojiť s praxou.  Tento krok sa na začiatku vždy zdá veľmi málo reálny a ťažko spracovateľný, nakoľko študentské práce vždy ostanú študentskými prácami a prax si vyžaduje určitú formu skúseností projektanta, ako aj vyššiu odbornosť. Nie je toto však iba zažitými frázami? Nemáme na univerzite dostatok šikovných študentov a odborníkov, ktorí dokážu ustriehnuť kvalitu výstupu svojich „zverencov“?

Áno, téma obnovy pamiatok je ďaleko komplexnejšia, ako sa môže zdať. Popri architektonickej fáze navrhovania je potrebné súbežne uvažovať nad problematikou statického zabezpečenia a spôsobom technologického odstránenia porúch. Často sa stáva, že práve zohľadnenie týchto aspektov má vplyv aj na architektonické riešenie. Aby si študent  osvojil  potrebu zohľadňovania všetkých aspektov – pamiatkových hodnôt v zmysle pamiatkového zákona, architektonicko-historických  a archívnych výskumov,  musia byť neoddeliteľnou súčasťou už v etape  predprojektovej prípravy .

Opäť sme sa ale zamysleli, prečo by toto malo byť nereálne? V rámci Stavebnej fakulty máme k dispozícii (na rôznych špecializovaných pracoviskách) odborníkov jednotlivých oblastí a umenie ostáva už iba v ich vzájomnom prepojení pri vypracovaní projektu obnovy.

Na jar tohto roku sme sa do toho pustili. Rozbehli sme spoluprácu so súkromným vlastníkom „Štampelovského mlyna“ v Modre, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Výsledky práce zapálených študentov a pedagógov bolo možné po polročnom snažení  prezentovať aj pred verejnosťou.  Na jeseň tohto roku bola otvorená  výstava v predmetnom objekte, ktorá prezentovala kompletnú predprojektovú prípravu vrátane archívneho a architektonicko-historického výskumu, statických a stavebno-technologických prieskumov a prvotných architektonických návrhov. Výstava sa zdarne prepojila s dňami otvorených vínnych pivníc v Modre a svojou vysokou odbornosťou a grafickým spracovaním oslovovala návštevníkov. Koniec koncov – víno a kultúra kráčajú ruka v ruke pri sebe, takže výstava úspešnejšie ani dopadnúť nemohla.

Našou momentálnou snahou je získanie dotácie z grantového programu Obnovme si svoj dom  Ministerstva kultúry SR, aby projekt mohol zdarne pokračovať v ďalších fázach až po realizáciu. Veľmi sa z toho tešíme a sme plní očakávaní, ako tento „experiment“ bude pokračovať, no prvotným posolstvom je pre nás neodškriepiteľná vec: dá sa to!