Darujte 2% z daní

via_cultura_2percenta

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% za rok 2015 sme aj my, VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku.

Názov: VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku
Forma: Občianske združenie
IČO: 42262119
Ulica: Štefánikova 25
Mesto: Bratislava
PSČ: 81109
Bankový účet: 4017181045/7500(ČSOB,a.s.)
Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo ste firma:
Potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete tu:
Initiates file downloadžiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň – zamestnanec (rtf)
Initiates file downloadpotvrdenie o zaplatení dane (doc)
Initiates file downloadvyhlásenie o poukázaní 2% z dane (rtf)

1. Ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás vyplní zamestnávateľ

Dve percentá z dane z príjmov nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti IX: vyznačte: “Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)”. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2016.
Zamestnávateľ vám vystaví Initiates file downloadpotvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musí to však byť minimálne 3,32 €.
Potom vyplňte Initiates file downloadvyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Via Cultura – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu Via Cultura nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.
Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech Via Cultura.
Dôležité termíny:
15. február 2016 – zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
30. apríla 2016 – zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami

Dve percentá z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie v roku 2016 k dani z príjmov za rok 2015, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2015 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. Vypočítajte si vaše 2% z dane.
Poukázať môžete aj menej ako 2%, minimálne to však musí byť 3,32 €.

3. Ak ste právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2015 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% – IV. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
Vypočítajte si vaše 2% z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Via Cultura. Poukázať 2% môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.