MemoGym: Posilňovňa európskej pamäti

Populárno-vzdelávací projektu na posilňovanie historickej pamäti v duchu európskych hodnôt, zameraný najmä na atraktívnosť spôsobu komunikácie s mladým publikom. Interaktívna výstava bábok v životnej veľkosti, ktoré predstavujú šesť slovenských osobností, ktoré svojím celoživotným postojom a prácou uchovávali a kultivovali demokratické európske hodnoty a orientáciu na vyspelé demokratické európske štáty.

Pokračovať v čítaní

Rukoväť kultúrnej politiky II. Dostupnosť a participácia na kultúre.

Miera dostupnosti a angažovanosti konzumentov kultúry v slovenskej kultúrnej ponuke
(Hľadáme cieľovú skupinu pre slovenskú kultúru)

● Majú Slováci záujem o kultúru?
● Ponúkame im to, čo chcú?
● Vieme presne, čo potrebujú?

Prečítajte si našu novú Rukoväť, v ktorej si IKP kladie tieto otázky a hľadá odpovede.

Pokračovať v čítaní

Čo po nás zostane budúcim generáciám? Koľko investujeme do súčasnej tvorby?

Diskusia

Prečo potrebujeme projekt Rukoväť slovenskej kultúrnej politiky?

… V súvislosti s hodnotením financovania kultúry z verejných zdrojov narážame v IKP na problém, že nie sme schopní podrobnejšie rozlíšiť, kam plynú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Neexistujú relevantné štatistiky, akým percentom prispievajú tzv. sponzori na rozvoj a prezentáciu kultúry. Takzvaní sponzori, pretože nemáme zákon o sponzorstve ani definíciu mecenášstva. Identifikovať, koľko percent z asignácie daní je skutočne použitých na podporu živej kultúry, je stále nemožné. Cez to všetko považujeme za zaujímavé, aby sme sa bližšie zaujímali o toky financií v kultúrnom sektore a prispeli tak k zreálneniu čísel a argumentov o tom, ako a ako efektívne podporujeme slovenskú kultúru.

Zatiaľ sme si na Slovensku nezvykli ani na proces evaluácie jednotlivých krokov kultúrnej politiky. Netušíme, v akom percentuálnom podiele sú financie využívané na podporu živej modernej kultúry a nakoľko len na udržiavanie chodu inštitúcii, ktoré slúžia kultúre, či len okrajovo súvisiace činnosti. Síce vieme relatívne presne, koľko alokuje štát a jeho sponzori na ochranu kultúrneho dedičstva, ale nevieme, nakoľko efektívne toto dedičstvo spravujeme a či ho dokážeme odovzdať budúcim generáciám. Keďže nepoznáme ani pomer medzi finančnou podporou súčasnej modernej a tradičnej kultúry, nedokážeme odhadnúť, nakoľko sa kultúrne vyvíjame a čo z našej kultúry zanecháme pre budúcnosť. Aj preto vznikajú odôvodnené pochybnosti o účelnom vynakladaní verejných zdrojov štátu a samospráv na kultúru a dokonca sa kultúra, ako jeden z najdôležitejších predpokladov civilizačného rozvoja, stráca v rebríčku priorít slovenskej spoločnosti… .

Zistenia prvej fázy nášho výskumu predstavíme čoskoro vo verejnej diskusii.

MEMO GYM

Pripravujeme pre Vás nový projekt pod názvom Memo gym, ktorý predstavíme 15. mája 2014 o 17.30 v Pisztoryho paláci na podujatí Livefunding z dielne Centra pre filantropiu, na ktoré srdečne pozývame všetkých potenciálnych donorov, sponzorov a priaznivcov.

O projekte MEMO GYM

Účelom projektu zameraného na posilňovanie historickej pamäti s názvom Memory Gym je vytvoriť stálu inštaláciu v Pisztoryho paláci v Bratislave s využitím miestneho historického kontextu (židovský lekárnik, sídlo vyslanectva fašistického Nemecka, múzeum modly komunizmu). Výstupom projektu je umelecké stvárnenie jednotlivých historických postáv, scénografická úprava priestoru a autorská príprava replík postáv, ako aj príprava otváracieho podujatia s úvodnou debatou. Figuríny historických postáv v životnej veľkosti budú tvoriť stálu súčasť publika na podujatiach organizovaných v Pizstoryho paláci a prostredníctvom ich výrokov a ich interpretácie bude možné „posilňovať“ historickú pamäť.

Tešíme sa na Vás, držte nám palce pri fundraisingu v priamom prenose.


Kolaboratórium

Dlhé roky, napriek otvoreným hraniciam, členstvu v EÚ a menšej jazykovej bariére mladej generácie, zostáva slovenská kultúra v Európe izolovaná a nepoznaná. Najmä ak ju porovnávame s priestorom, ktorý má česká alebo maďarská kultúra. Cieľom projektu je špecifikovať problémové miesta a balvany na ceste, ktoré znemožňujú osobnostiam slovenskej kultúry úspešnú dlhodobú prezentáciu v európskom kultúrnom priestore.

Knižnice ako komunitné centrá

Jedenásť tisíc knižničných pracovníkov a veľký počet knižníc v každom slovenskom mestečku je jedným z doposiaľ nevyužitých potenciálov, ktorý nám umožní zastaviť negatívne tendencie pri meraní gramotnosti a kultúrnej vyspelosti mladej generácie. Vzorová premena vybraných knižníc na moderné centrá kultúry, vzdelania, informácií a komunitného života je jednou z ciest, ktoré boli úspešné u našich susedov, napríklad v Poľsku.

Kvalita verzus kvantita v našej kultúre

Výskum a analýza troch ekonomicky zaostalých oblastí Slovenska z pohľadu ponuky a dopytu po kultúre. Vychádzame z predpokladu, že jednou z podmienok ekonomického rozvoja regiónu je kvalita a dostupnosť kultúry a vzdelania v najširšom slova zmysle.

Projekt Three Keywords

Kultúra, kritika a kultivovanie sú tri slová, na ktorých je tento projekt postavený.

Moderné systémy v riadení kultúry, podpora kritického myslenia vytvorením priestoru v podobe internetového časopisu a kultivovanie spoločenských a kultúrnych vzorcov správania sa prostredníctvom diskusií, seminárov a publikačnej činnosti.

Pripravované iniciatívy

  • V prvých dvoch rokoch od založenia tím IKP vyhodnotí relevantné kritické analýzy a vypracuje kritickú Rukoväť krokov, nevyhnutných pre modernizáciu kultúrnej politiky štátu, samospráv a kultúrnych inštitúcií. Táto Rukoväť bude podkladom pre usporiadanie konferencie o možnom progrese v riadení kultúry Slovenska. Pokračovať v čítaní