Moderná národná kultúrna pamiatka?

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

Pod pojmom národná kultúrna pamiatka, si zväčša bežný človek predstaví honosnú slohovú budovu paláca alebo kaštieľa. Do tejto kategórie však  patria, okrem iného,  aj  výnimočné stavby modernej architektúry 20. storočia. Ako vnímať hodnoty stavieb medzivojnovej architektúry, ich ochrane a prípadnej konverzii pôvodnej funkcie pre ich fyzickú záchranu, tejto téme sa venovala novembrová  konferencia v Metodickom centre modernej architektúry v Brne s názvom Forum & československá moderna, na ktorej  sa stretli odborníci zo Slovenska, Moravy  a Čiech.

Názov zrozumiteľný úzkemu kruhu odbornej verejnosti v sebe skrýva veľa.  Forum bol časopis pre umenie a architektúru, vychádzajúci v Bratislave, v komplikovanom medzivojnovom období vzmáhajúceho sa nacizmu. Založený bol v 1931 a zanikol spolu s prvou Československou republikou v roku 1938.  Zakladateľom časopisu a zodpovedným redaktorom bol bratislavský architekt Endre ( Andrej) Szönyi. Neskôr sa redakcia rozrástla o pobočku v Brne, vedenú architektom Endre Steinerom, rodákom z Dunajskej Stredy. Časopis sa vyznačoval vynikajúcou grafikou, fotografiami a pôvodnými príspevkami od domácich – slovenských a českých aj zahraničných prispievateľov. Jeho spracovanie bolo po každej stránke na  vysokej úrovni.  Časopis Forum si  objednávali  aj naše veľvyslanectvá, ktoré  do sveta šírili dobré meno architektúry Slovenska a českých zemí. Jazykom časopisu bola nemčina, spoločný jazyk národov bývalej monarchie.

Popri verejnosti známych menách slovenských architektov ako Dušan Jurkovič, Michal Milan Harminc, Emil Belluš, slovenské mestá začiatkom storočia formovala plejáda ďalších –  domácich architektov nemecko- maďarsko – židovského pôvodu. Po vzniku Československej republiky sa pridali k tejto pestrej zmesi architekti z českých zemí. Stavby všetkých týchto tvorcov vytvárali kolorit našich miest, niekde nenápadne a skromne splynuli s existujúcim prostredím, inde vyčnievajú ako výkričník nedokončenej urbanistickej koncepcie, spomedzi  drobnej zástavby zachovaných jednopodlažných predmestských domov. Nástup medzivojnovej architektúry do existujúceho urbánneho prostredia bol často tvrdý a likvidačný. V mene presadenia sa moderny a modernizácie mesta nemilosrdne padali mnohé historické stavby  modelujúce mestotvornú štruktúru. Na druhej strane  mnohé solitéry funkcionalistickej architektúry rámcované adekvátnym prostredím priniesli novú vizuálnu a funkčnú kvalitu.

Konferencia v Brne  pripomenula intelektuálne prepojenie Bratislava-Brno prostredníctvom časopisu Forum. Hovorila o (možno už zabudnutých) medzivojnových architektoch združených okolo časopisu, ktorí sa pričinili o novú architektúru a formulovanie progresívnych názorov na bývanie ( E. Szönyi, F. Wimmer, E. Steiner, bratia Šlapetovci), venovala sa ohrozeným výnimočným stavbám  nachádzajúcim sa na pokraji fyzického zániku (národná kultúrna pamiatka zotavovňa Machnáč v Trenčianskych Teplicich od Jaroslav Krejcara a kúpele v Zábrdovicích od Bohuslava Fuchsa) aj stavbám, ktorým sa podarilo prekročiť svoj tieň a zaskvieť sa v pôvodnej kráse (synagóga v Žiline od Petra Berhrensa).

Často diskutovaná téma stretu staré-nové, tradičné-moderné nenachádza jednoznačné východiská a závery. Zachovať a obnovovať alebo búrať?  Rozhodnutie, na ktorú stranu sa prikloníme sú svedectvom doby, hierarchie  a hodnôt ktoré spoločnosť v súčasnosti vyznáva.

Zdroj:  https://www.svf.stuba.sk/sk/diani-na-svf/forum-ceskoslovenska-moderna.html?page_id=7504

O autorovi

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.,

pôsobí na katedre architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave  ako pedagogička. Prednáša dejiny architektúry 20. storočia. Dlhodobo sa venuje výskumu medzivojnovej architektúry na Slovensku. K tejto téme publikovala vedecké články a štúdie v odborných a vedeckých časopisoch. Je členkou Slovenskej komory architektov a autorkou realizovaných architektonických diel.