Rozhovor s Mgr. Ivanom Sečíkom, CSc., štátnym tajomníkom MK SR

IKP:  Za  ktorú časť  Programového  vyhlásenia  vlády  v oblasti  kultúry a médií budete ako štátny tajomník zodpovedať?

IS: Ministerstvo  kultúry  SR  v  súčasnosti  završuje proces rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR v časti Kultúrna politika do podoby konkrétnych úloh legislatívneho, koncepčného, analytického či vecného charakteru. Každá z úloh sa definuje z hľadiska vecného obsahu, charakteru požadovaných výstupov, ako aj nástrojov a mechanizmov ich zabezpečenia, termínov plnenia a priebežnej kontroly. Všetky  úlohy budú mať určeného zodpovedného gestora, spravidla generálneho riaditeľa príslušnej sekcie, resp. riaditeľa samostatného odboru a kooperujúce subjekty spomedzi organizačných útvarov ministerstva a rezortných príspevkových a rozpočtových organizácií. Ako štátny tajomník budem zodpovedať za koordináciu prác vybraných úsekov, resp. prierezových či medzirezortných úloh na základe rozhodnutí ministra a nového organizačného poriadku v súvislosti s vytvorením funkcie druhého štátneho tajomníka na Ministerstve kultúry SR.

 

IKP:  Budete zodpovedať aj za detailné rozpracovanie týchto oblastí?

IS:   Do procesu rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR sa zapojili všetky organizačné útvary ministerstva, vrátane ministra a štátnych tajomníkov.

 

IKP:  Je nejaká oblasť, ktorá nie je v programovom vyhlásení vlády, ale podľa Vás by tam mala patriť?

IS:  Programové vyhlásenie vlády SR odráža, aj keď niekedy  vzhľadom na charakter tohto dokumentu len   vo všeobecnej či heslovitej podobe, najvýznamnejšie oblasti kultúrnej politiky.  Máme však záujem  pokračovať  aj v realizácii a ďalej rozvíjať  existujúce  a  všeobecne akceptované strategické  dokumenty a ciele v sfére  kultúry a  kreatívneho priemyslu.  Pozorne tiež sledujeme a analyzujeme aktuálne otázky európskej kultúrnej a audiovizuálnej politiky v súvislosti s prípravou  predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a budeme ich priebežne zaraďovať do našej pracovnej agendy.