Sci-fi úvaha?

Tlačová správa TASR – “Včera zaniklo definitívne Ministerstvo kultúry SR”.

Riaditeľ SND je dezorientovaný a pýta sa, koho má pozvať na akcie súvisiace s oslavou 100 rokov Slovenského národného divadla. Nedostáva odpoveď, a tak pre istotu pozýva celú vládu, končiacu i nastávajúcu, ale nikto neprichádza. Panika. Vedenia kultúrnych a umeleckých organizácií v doterajšej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR  okamžite zasadajú a riešia pragmatické záležitosti spojené s obsahom a platnosťou ich zriaďovacích listín. Kto ich bude, preboha, financovať? Kultúrna obec podpisuje naliehavú výzvu sponzorom. Zákon o sponzoringu v kultúre, bohužiaľ, nemáme. Panika. Nový predstaviteľ Ministerstva financií SR, ktorého v opere ešte nikto nevidel, upokojuje:  „Finančné transfery určené pre ich chod i rozpočtované kapitálové výdavky pre všetky organizácie i fondy, pôvodne zriaďované MK SR, dokážeme zrealizovať tento rok v určených termínoch“. Nikto mu neverí. Vedenie umeleckých fondov, kde by mal mať každý umelec svoje konto, zaryto mlčia.

Načo máme Slovenskú akadémiu vied?, znie jeden z argumentov. Prechod kompetencií odboru štátneho jazyka MK SR a spolupracujúcich inštitúcií, môže byť hladký a veď “netreba dupľovať” ! K tomuto záveru prišli aj mladí experti z “Hodnoty za peniaze”.v MF SR.  Všetky podnety budú promptne vybavovať poverení pracovníci SAVky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR začlení harmonicky odbor Kultúrne dedičstvo pod gesciu cestovného ruchu. “Nevidím v tom žiaden problém, veď v štatistických vykazovaniach sme kultúru a cestovný ruch už teraz takmer nedelili“ odkazuje nastupujúci minister, ktorého nikto poriadne nepozná. Ochranári pamiatok sa ale búria, pretože to ohrozuje ich prebiehajúce i pripravované výskumy. “Ochrana pamiatok predsa nepredstavuje iba prezentovanie turisticky zaujímavých miest a predmetov”, vykrikujú na sieťach, „nezabudnime na pamiatkové fondy, zbierkové fondy múzeí a galérií, knižničné fondy, archívy“! Minister dopravy priznáva, že bude asi potrebovať hĺbkový audit uvedených činností, aby dokázal identifikovať, ktoré z nich predstavujú predovšetkým ekonomický prínos, čo je prioritou novej vlády, a aj pri ďalších prípadných investíciách bude starostlivo sledovať návratnosť. Inak budú neproduktívne činnosti konečne zrušené.

„Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrnu osvetovú činnosť realizujeme v rámci štandardnej výučby študentov a žiakov a samozrejme aj v rámci mimoškolských aktivít, čiže prerozdelenie kultúrnych poukazov by sme mali zvládnuť“, prehlásil na tlačovej konferencii nový námestník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a ponúka záorveň riešenie. „Prvým krokom bude, že vytvoríme špeciálny fond pre naše vzácne ľudové umenie, kam presunieme túto agendu” . Chce odpolitizovať folklorizmus, pýtajú sa znepokojené hlasy odbornej verejnosti. “Tieto otázky”, upokojuje minister, “sú v štádiu riešenia” . Ale čo NOC, to sú zabezpečené pracovné miesta, kde nájdeme prácu, panicky reagujú na námestí SNP.

Úrad podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu je ochotný vziať pod seba agendu zberu dát a štatistiky v kultúrnom sektore.  „Ich ďalšie spracovávanie bude prebiehať na zákazku zadanú ŠÚ SR podľa potrieb sektora“, uvádza vo svojom vyjadrení hovorca úradu. O analýzy v sektore nebol prejavovaný tak vysoký záujem zo strany MK SR, aby bolo nutné ich realizovať bez objednávky. Taktiež preberajú zodpovednosť za agendu duševného vlastníctva. Otázky duševného vlastníctva, vulgo autorský zákon, ale musí prejsť pod gesciu Úradu vlády SR, pretože vlastnícke a majetkové pomery tvorcov to je  z meritu veci korupčné prostredie a predseda vlády chce naň dohliadnuť v rámci svojho dlhodobého programu “Preč s korupciou!“ Priorita novej vlády.

„Jednou z najvýraznejších zmien, ktoré sme zrušením ministerstva dosiahli” chváli sa predstaviteľ koalície, “je konečne úplná odluka cirkvi od štátu. Farári sa jednoducho dostavia každý mesiac pre výplatu na okresné výbory v okresných mestách. Týmto spôsobom sme sa vyhli neustálym a dlhotrvajúcim diskusiám v spoločnosti“,  hrdo informuje v televíznej relácii RTVS nový predseda vlády. Cirkevní hodnostári všetkých cirkví do uzávierky nezaslali svoje oficiálne vyjadrenia. Neoficiálne vraj vyjadrujú nespokojnosť s týmto nerpedvídaným stavom.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konečne a definitívne preberá všetky projekty medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Kultúrna obec je, samozrejme, zase nespokojná a poukazuje na fakt, že takto budú kultúrne projekty riadené iba formálne a chýba zodpovednosť za kvalitu ich obsahu. Hovorca Vlády SR odkázal, že to doteraz nebolo inak. “A o agende kreatívneho priemyslu ešte budú vedené rokovania s príslušnými odbormi“ dodáva upokojujúco.

Svoje vyjadrenie uzatvára: „K tomuto kroku sme pristúpili najmä preto, že Ministerstvo kultúry SR nenaplnilo naše ekonomické, edukatívne a ekologické, možno aj politické očakávania. Nevytváralo priestor pre verejnú diskusiu o tom, čo kultúra pre nás, pre náš pracovitý ľud, našu spoločnosť znamená a tak sa na kultúru všeobecne zabudlo. V tejto pohnutej chvíli, keď bojujeme s oveľa väčšími výzvami, si musíme uvedomiť vážnosť situácie a skonštatovať, že zatiaľ netušíme, čo sme zrušením ministerstva stratili. Nevieme ani, koľko činností a aktivít sme dosiaľ pri prerozdeľovaní nepokryli. Týmto našim rozhodným krokom sme len naplnili to, ako sa ku kultúre doterajšie vlády a náš ustarostený ľud  a spoločnosť stavali posledných 30 rokov. Ubezpečujeme verejnosť, že financovanie Ministerstva kultúry SR zavedieme opätovne len v prípade, ak vznikne skutočná a silná spoločenská objednávka. V neposlednom rade nás k tomuto kroku vedie aj zúfalý stav verejných financií, ktorý nám zanechala predošlá vláda a týmto krokom ušetríme jedného šoféra služobného auta a dve miesta sekretárok. Šetrenie je naša druhá priorita”, dodal za hlasného ticha hovorca Vlády SR.

 

Jana Javorská